Pl Studia pełne

Z Study in Dresden

Warunki ubiegania się o miejsce studiów (Studienvoraussetzungen)

Ukończenie jednolitych studiów magisterskich oznacza dla obcokrajowca naukę na jednej z niemieckich uczelni od momentu imatrykulacji aż po ukończenie studiów. Jeśli Państwa celem jest ukończenie studiów w Niemczech, powinni się Państwo zdecydować na jednolite studia magisterskie. Zdecydowanie się na taki rodzaj studiów jest początkowo związane z dużą ilością biurokracji i koniecznych do załatwienia formalności. Droga od przedłożenia kompletnych dokumentów do otrzymania miejsca studiów nie jest jednak niemożliwa do przebycia; można ją także postrzegać jako pierwsze międzykulturowe (pozytywne) doświadczenie.

Aby mogli Państwo przygotować należycie i kompletnie swoje wnioski, przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych informacji, związanych z warunkami ubiegania się o miejsce studiów oraz niezbędnymi do tego celu formularzami.

Świadectwo

Konieczne jest sprawdzenie, czy Państwa świadectwo upoważnia do podjęcia studiów w szkołach wyższych na terenie Niemiec (Hochschulzugangsberechtigung). W tym celu polecamy udanie się na strony internetowe anabin.de oraz zajrzenie do banku danych Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD (Datenbank des DAAD).

Wyższa Szkoła Techniki i Ekonomii w Dreźnie (Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden/ HTW Dresden) pracuje z systemem uni-assist. W tym przypadku dokumentacja związana z ubieganiem się o miejsce studiów powinna zostać wysłana bezpośrednio do uni-assist. Tam sprawdza się za uiszczeniem opłaty, czy dokumntacja jest kompletna oraz czy dopuszczenie do studiów na wybranym kierunku oraz wybranej uczelni jest zasadniczo możliwe.

Przy pozytywnym wyniku Państwa wniosek i dokumentacja zostaną przesłane do wybranej przez Państwo szkoły wyższej. Ta procedura ma na celu odciążenie szkół wyższych od obowiązku samodzielnego sprawdzania dokumentacji i świadectw i jest stosowana w Dreźnie wyłącznie przez HTW (Wyższą Szkołę Techniki i Ekonomii w Dreźnie). W pozostałych drezdeńskich uczelniach dokumentacja związana z ubieganiem się o miejsce studiów przez obcokrajowców jest sprawdzana przez pracowników uczelni. Ta procedura jest bezpłatna. Polecamy dokładne sprawdzenie kompletności Państwa dokumentacji przed jej wysłaniem, w celu przyśpieszenia precesu rozpatrywania wniosków oraz ułatwienia pracy osobom odpowiedzialnym za to zadanie.

Jeżeli Państwa świadectwo nie upoważnia do podjęcia studiów na szkołach wyższych na terenie Niemiec (Hochschulzugangsberechtigung), mają Państwo jeszcze możliwość nadrobienia tej zaległości poprzez naukę w kolegium studyjnym (Studienkolleg). Nauka w takim kolegium trwa 2 semestry i kończy się egzaminem „kwalifikującym zagranicznych studentów do podjęcia studiów w szkołach wyższych na terenie Niemiec” (egzamin kwalifikacyjny/ Feststellungsprüfung).

Nauka w tym kolegium jest bezpłatna i odbywa się dla osób ubiegających się o miejsce studiów na uczelniach saksońskich w Państwowym Kolegium Studyjnym (Staatliches Studienkolleg) w Lipsku.

Mogą Państwo także skorzystać z oferty kolegium studyjnego TUDIAS w Dreźnie. Tam jednak możliwe jest przygotowanie do studiów tylko w zakresie przedmiotów matematycznych, technicznych i popularnonaukowych (z wyjątkiem biologii). Kształcenie to jest możliwe po uiszczeniu opłaty semestralnej. Przed przystąpieniem do nauki w kolegium należy zdać egzamin wstępny, podczas którego zostanie sprawdzona Państwa znajomość języka niemieckiego oraz zależnie od przedmiotu, który chcą Państwo studiować - także wiedza matematyczna.

Znajomość języka niemieckiego

Przed podjęciem studiów w Niemczech powinni Państwo przedłożyć uznane świadectwo znajomości języka ( np. DSH, Test DaF i inne). Jeżeli Państwa umiejętności językowe nie są wystarczające, mogą Państwo nadrobić tę zaległość na intensywnych kursach językowych w swoim kraju lub na terenie Niemiec. Wytyczną jest tu egzamin z języka niemieckiego dopuszczający do podjęcia studiów w Niemczech (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang/ DSH-Prüfung), który jest przeprowadzany przez same uczelnie, dlatego o udział w tym egzaminie należy się ubiegać bezpośrednio w Dziale Współpracy Międzynarodowej (Akademisches Auslandsamt) przy wybranej przez Państwo uczelni.

Inną możliwością nadrobienia egzaminu językowego DSH stwarza semestr przygotowawczy w Dreźnie. Podczas tego semestru i intensywnych kursów językowych mają Państwo okazję poprawić swoje umiejętności językowe do wymaganego poziomu, otrzymując jednocześnie wstępnie rezerwację miejsca studiów.

Ilość bezpłatnych miejsc na językowych kursach przygotowawczych DSH jest ograniczona. Miejsca te są przeznaczone dla studentów, którzy uzyskali najlepsze wyniki na testach wstępnych. Pozostali uczestnicy kursów muszą wnieść za naukę na kursach opłaty. W Zittau (Żytawa) mogą Państwo także udoskonalić swoje umiejętności językowe podczas nauki w kolegium studyjnym. Jeżeli zdecydują się Państwo na poszerzanie wiedzy językowej w innych instytucjach lub w Państwa ojczystym kraju, należy sprawdzić, czy uzyskane tam świadectwo jest uznane na terenie Niemiec.

Jeżeli precedura ubiegania się przez Państwo została rozpatrzona pozytywnie i zostali Państwo imatrykulowani, nie otrzymają Państwo możliwości uczęszczania na dodatkowe, finansowane przez uczelnię uzupełniające kursy językowe w zakresie języka niemieckiego.

Mają Państwo jednak w dalszym ciągu możliwość dalszego kształcenia w zakresie języka niemieckiego na własny koszt w różnych szkołach językowych (Sprachschulen; również bezpośredni kontakt z językiem podczas studiów i w dniu codziennym z pewnością przyczyni się znacznie do coraz doskonalszego opanowania języka niemieckiego.

Warunki fachowe

W Niemczech rozróżnia się pomiędzy tzw. wolnymi przedmiotami i przedmiotami (kierunkami) z Numerus clausus (Nc). Numerus clausus oznacza limity miejsc dla osób mogących studiować na danym kierunku studiów. Jeżeli zainteresowanie określonymi kierunkami studiów przewyższa ilość miejsc przewidzianych dla studiujących na tych kierunkach, to szkoły wyższe lub dane landy (kraje związkowe) mogą takie limity (NC) ustalić. Numerus clausus jest wówczas zależny od średniej ocen uzyskanych na świadectwie maturalnym. Ponadto uwzględniony jest także czas oczekiwania pomiędzy momentem uzyskania prawa do studiowania i czasem, w którym dana osoba ubiega się o miejsce studiów.

Ubiegając się o miejsce studiów na kierunku z ograniczoną ilością miejsc (Nc-Fach) powinni Państwo załączyć do dokumentacji swoje świadectwo maturalne, przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Warunkiem przyjęcia na studia na kierunku bez limitu miejsc są dobre lub zadowalające wyniki w nauce i ewentualnie studia poprzedzające. W większości przypadków oferta miejsca studiów jest przy spełnieniu określonych warunków zagwarantowana dla wszystkich ubiegających się.

Na kierunkach z ograniczoną ilością miejsc (Numerus clausus) ich przydzielanie odbywa się na podstawie określonych procedur. Dobre wyniki w szkole oraz ewentualnie wcześniejsze studia należą tu do warunków przyjęcia. Inną szczególną cechą kierunków z ograniczoną ilością miejsc (Numerus clausus-Fächer) jest przydzielanie miejsc studiów w ramach procedur wewnętrznych, odbywających się na uniwersytetach lub zewnętrznych, mających miejsce poza nimi. Miejsca na niektórych kierunkach studiów są przyznawane generalnie przez centralę przyznawania miejsc studiów (Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen/ ZVS).

W takim przypadku kandydat na studia może wprawdzie wyrazić swoje życzenie odnośnie uczelni, w której chciałby studiować, jednak nie ma gwarancji, że życzenie to zostanie uwzgęldnione. Obcokrajowcy, którzy nie pochodzą z krajów należących do Unii Europejskiej, ubiegają się o miejsce studiów w zasadzie bezpośrednio w wybranej przez siebie szkole wyższej, bez względu na to, czy na danym kierunku jest przewidziany limit miejsc oraz nawet wtedy, gdy miejsca te są przyznawane przez centralę ZVS, jako że na wybranej przez Państwo uczelni sprawdzane jest spełnienie przez Państwo wszystkich warunków stanowiących o dopuszczeniu do podjęcia studiów. Mieszkańcy krajów należących do Unii Europejskiej mają (jeśli chodzi o procedury ubiegania się o miejsce studiów) identyczne prawa jak niemieccy kandydaci, dlatego o miejsca przyznawane przez centralę przyznawania miejsc studiów (ZVS), powinni ubiegać się w tej centrali bezpośrednio.

Jeśli natomiast są Państwo mieszkańcami krajów Unii Europejskiej i ubiegają się o miejsce studiów, które nie jest przyznawane przez centralę ZVS, powinni Państwo wysłać swoją dokumentcję do Działu Współpracy Międzynarodowej (Akademisches Auslandsamt) przy wybranej przez siebie szkole wyższej. Niektóre szkoły wyższe ustalają czasem wewnętrznie limit miejsc, ponieważ nie dysponują ich wystarczającą ilością dla wszystkich ubiegających się kandydatów. W tym przypadku uczelnie same decydują o przyjęciu poszczególnych kandydatów. Z tego względu procedura ubiegania się o miejsce studów jest przeprowadzana przez w.wym. Dział Współpracy Międzynarodowej (Akademisches Auslandsamt), mieszczący się przy danej uczelni.

Aby dowiedzieć się, jaka procedura ubiegania się o miejsce studiów obowiązuje dla wybranego przez Państwa kierunku, polecamy udanie się na strony internetowe poszczególnych uczelni i sprawdzenie informacji kryjących się po hasłem "możliwości studiowania" (Studienmöglichkeiten) lub na strony ZVS (centrali przyznawania miejsc studiów). Tam znajdą Państwo m.in. informacje, czy istnieje limit miejsc na studia na wybranym przez Państwa kierunku oraz czy miejsca studiów są przyznawane przez w.wym. centralę (za nazwą kierunku studiów znajduje się wtedy skrót ZVS-Nc).

Warunki finansowe

Do Państwa obowiązków należy przedstawienie poświadczenia finansowego o zdoloności samodzielnego finansowania studiów w Niemczech. W tym celu należy wpłacić na swoje konto w Niemczech minimum sumę 6.600 EUR na dwa semestry. Z tego konta nie mogą Państwo jednak wypłacać w trakcie dwóch semestrów nie więcej niż 550 EUR miesięcznie. Takie konto mogą Państwo założyć także w jednym z niemieckich banków w Państwa kraju ojczystym. Warunki późniejszego finansowania należy przekonywująco przedstawić za pomocą odpowiedniej dokumentacji. Bliższych informacji na ten temat udzieli Państwu wspomniany Dział Współpracy Międzynarodowej (Akademisches Auslandsamt)mieszczący się przy danej uczelni.

Ubiegając się o miejsce studiów na jednej z niemieckich szkół wyższych powinni Państwo odpowiednio wcześnie zasięgnąć informacji na temat terminów składania dokumentacji (Bewerbungsfristen). Polecamy skontaktowanie się w tym celu z wybraną przez Państwo uczelnię, jako że terminy te nie są jednakowe dla wszystkich uczelni. Na stronach internetowych poszczególnych szkół wyższych znajdą Państwo aktualne informacje na temat terminów składania wniosków o przyznanie miejsca studiów.

Dokumentacja związana z ubieganiem się o miejsce studiów (Bewerbungsunterlagen)

Dobrze czytelny wniosek oraz kompletną dokumentację, związaną z ubiegniem się o miejsce studiów należy przesłać do odpowiedniego Działu Współpracy Międzynarodowej przy wybranej przez Państwo szkole wyższej.

Należy pamiętać o nadesłaniu następującej dokumentacji:

  • wypełniony w całości i osobiście podpisany wniosek o dopuszczenie do studiów (Antrag auf Zulassung) wraz ze zdjęciem paszportowym
  • urzędowo potwierdzone kopie świadectwa ukończenia szkoły średniej wraz z zestawieniem ocen
  • jeśli takie istnieją: urzędowo potwierdzone kopie świadectwa ze wstępnego egzaminu na uczelnię wyższą i urzędowo potwierdzone kopie dotychczasowych świadectw uzyskanych podczas studiów w kraju ojczystym oraz na innych uczelniach z zestawieniem ocen oraz nazw przedmiotów
  • urzędowo potwierdzone zaświadczenie o wystarczającej znajomości języka niemieckiego lub uznane świadectwa z egzaminów językowych


W zależności od kierunku studiów oraz uczelni wymagane jest najczęściej złożenie jeszcze innych specyficznych dokumentów i wniosków związanych z ubieganiem się o miejsce studiów (Bewerbungsdokumente). Uniwersytet Techniczny w Dreźnie (Technische Universität Dresden/ TUD) wymaga np. od zagranicznych studentów podpisanego własnoręcznie pisemnego wyjaśnienia, dotyczącego wyboru danego kierunku studiów oraz miasta Drezna jako miejsca studiów.

Częściowo muszą być przetłumaczone i/ lub notaryjnie potwierdzone Państwa świadectwa. Często wymagane jest także załączenie pocztowych kart zwrotnych, aby umożliwić z Państwem korespondencję pisemną. Także w tym przypadku polecamy skontaktowanie się z wybraną przez Państwa uczelnią w celu uzyskania informacji na temat wymaganej dokumentacji, którą należy nadesłać w ramach ubiegania się o miejsce studiów.

Wszystkie istotne informacje na temat ubiegania się o miejsce studiów na poszczególnych uczelniach znajdą Państwo na ich stronach internetowych. Kandydaci na studia pochodzący z niektórych krajów muszą dopełnić jescze innych specjalnych formalności. W tej sprawie także polecamy kontakt z Działem Współpracy Międzynarodowej przy wybranej przez Państwo szkole wyższej.

Radzimy najpierw skompletowanie całej dokumentacji związanej z ubieganiem się o miejsce studiów, a dopiero potem jej przesłanie do odpowiedniego Działu Współpracy Międzynarodowej. Kompletna dokumentacja i wniosek mogą zostać wcześniej rozpatrzone. W ten sposób mają Państwo szansę na uzyskanie wcześniej odpowiedzi oraz zaoszczędzenie sobie stresu związanego z dosyłaniem brakujących dokumentów do Niemiec. Ponadto polecamy jak najwcześniejsze przesłanie wszystkich dokumentów, tak aby mieli Państwo możliwość wyjaśnienia o czasie ewentualnych nieścisłości oraz uzupełnienia braków w dokumentacji.

 
Tę stronę ostatnio edytowano 14 maj 2006, 15:28.