Pl Studia niepełne

Z Study in Dresden

Możliwy moment na rozpoczęcie studiów częściowych i jednolitych studiów magisterskich

Jeśli są Państwo zainteresowani studiowaniem na uczelni niemieckiej nie na okres całych studiów, lecz np. na jeden – dwa semestry, to otrzymają Państwo taką możliwość w ramach tzw. studiów częściowych. Podczas studiów częściowych celem starań zagranicznych studentów nie jest uzyskanie dyplomu ukończenia studiów, lecz wyników i „zaliczeń” związanych z danym kierunkiem studiów (tzw. punktów kredytowych).

Właściwy moment na odbycie takich studiów za granicą mogą określić Państwo sami. Doświadczenia dotychczasowych studentów pokazały w każdym razie, że korzystnym czasem na odbycie częściowych studiów za granicą jest okres przed rozpoczęciem tzw. „studiów głównych” (rozpoczynających się z reguły po zakończonych sukcesem egzaminach po pierwszych czterech semestrach nauki), o ile na Państwa uczelni istnieje podział na studia podstawowe (pierwsze cztery semestry studiów) i główne lub nie zostanie Państwu zaproponowany inny okres czasu jako optymalny dla odbycia takich studiów.

Obok jednolitych studiów magisterskich i studiów częściowych istnieje także możliwość odbycia w Niemczech studiów uzupełniających. Ten rodzaj studiów następuje w czasie po studiach głównych i trwa od dwóch do czterech semestrów. Chodzi tu o studia dokształcające, które stanowią uzupełnienie ukończonych pierwszych studiów głównych. Warunkiem przyjęcia na takie studia jest uznany w Niemczech dyplom ukończenia studiów głównych i zdany egzamin językowy. Absolwent tych studiów uzyskuje po spełnieniu wszystkich wymogów dyplom ukończenia studiów lub tytuł magistra.

Programy wymiany międzynarodowej w ramach studiów częściowych

Studia częściowe w Niemczech umożliwia wielu studentom program wymiany Sokrates/Erasmus. Program Unii Europejskiej Erasmus jest od 1995 roku cześcią programu edukacyjnego Sokrates. Od tego czasu zadaniem tego programu jest wspieranie międzynarodowej współpracy w zakresie kształcenia ogólnego. Program Sokrates/Erasmus rozwinął się znacznie, stając się międzyczasie najbardziej efektywnym motorem mobilności studiujących, przyczyniając się tym samym w dużym stopniu do internacjonalizacji szkół wyższych w Europie.

Sieć agencji Sokrates/Erasmus, znajdujących się w poszczególnych krajach umożliwia i zapewnia intensywną współpracę między wieloma eurpejskimi uczelniami. Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej DAAD (der Deutsche Akademische Austauschdienst) wspiera dodatkowo ten cel. 250 niemieckich szkół wyższych jest uczestnikami programu Ersamus, co podkreśla rozmiar i pole działania tego programu wymiany.

Każdy uczestniczący w programie uniwersytet posiada kompetentnych współpracowników – tzw. koordynatorów Erasmusa, którzy odpowiedzą na Państwa indywidualne pytania. Polecamy Państwu zwrócenie się do w.wym. osób kontaktowych w Państwa uczelni, w celu otrzymania informacji na temat istniejących kooperacji między Państwa uczelnią i uczelniami na terenie Niemiec. Obok programu wymiany Sokrates/Erasmus mogą Państwo otrzymać wsparcie na okres częściowych studiów w Niemczech także ze środków innych programów lub fundacji.

Wsparcie na pobyt poza granicami kraju oferują również programy kształceniowe Unii Europejskiej Leonardo da Vinci i Tempus oraz fundacja Herberta Quandta (Herbert-Quandt-Stiftung).

Free mover (kandydaci niezależni)

Jeśli Państwa uczelnia nie jest partnerem żadnej innej uczelni za granicą, mają Państwo mimo to możliwość ubiegania się o miejsce studiów w Niemczech jako tzw. kandydaci niezależni (free mover).

Jako kandydaci niezależni organizują Państwo samodzielnie swój pobyt studencki, nie uczestnicząc w żadnym programie wymiany. Ta forma studiów częściowych wymaga bardzo dobrej (samo)organizacji i dużej inicjatywy oraz przygotowań, rozpoczętych z wyprzedzeniem co najmniej 18 miesięcy. Zaledwie minimalna część studentów zagranicznych zalicza się w Niemczech do kandydatów niezależnych, ponieważ ilość wolnych miejsc na poszczególnych kierunkach jest ograniczona. Poza tym każda niemiecka uczelnia ma obowiązek w tym przypadku zagwarantować każdemu niezależnemu kandydatowi opiekę w ramach studiów na danym fakultecie.

Uznanie osiągniętych wyników

Każdy student odbywający studia częściowe na uczelni w Niemczech stoi przed problemem uznania jego wyników, osiągniętych na studiach częściowych poza granicami kraju przez uczelnię macierzystą.

Dlatego też Komisja Europejska wprowadziła tzw. Europejski Kredytowy System Transferowy (European Credit Transfer System/ECTS), który ma ogromne znaczenie dla studentów zagranicznych.

Podejmując studia częściowe w Niemczech uczęszczają Państwo na kursy, seminaria i wykłady w Państwa uczelni goszczącej. Oczywiście w Państwa interesie leży uznanie wyników uzyskanych na uczelni goszczącej przez Państwa uczelnię macierzystą, co ułatwia właśnie wspomniany system ECTS. Chodzi tu nie tyle o oceny w tradycyjnym znaczeniu tego słowa, lecz o pewnego rodzaju system przeliczeń. Czas pracy studiującego zostaje tu przeliczony na punkty kredytowe (Credits). Te punkty kredytowe przydzielane są za obecność na zajęciach oraz studia samodzielne, będące formą obowiązkowych przygotowań do określonych zajęć na uczelni.

Podczas jednego semestru można otrzymać 30 punktów kredytowych. Punkty kredytowe przyznawane są za uczestnictwo w poszczególnych zajęciach oraz za odbyte praktyki, o ile zajęcia te stanowią obowiązkową część Państwa studiów i zostały ukończone pomyślnie.

Przed podjęciem przez Państwo studiów częściowych w Dreźnie polecamy skonsultowanie się z Państwa koordynatorem Ersamusa i koordynatorem ECTS w ramach Państwa fakultetu.

W ten sposób mają Państwo możliwość wyjaśnienia wszystkich indywidualnych pytań dotyczących punktów kredytowych oraz ich uznania w Państwa uczelni macierzystej. Oczywiście dla uznania Państwa wyników uzyskanych na uczelni goszczącej niezbędne jest również przedstawienie odpowiedniej dokumentacji. Dlatego konieczne jest dostarczenie przez Państwo jeszcze przed rozpoczęciem studiów w Niemczech porozumienia dotyczącego ram i warunków Państwa studiów (Studienvereinbarung/Learning Agreement) oraz dokumentacji tych studiów (Studiendokumentation/Transcript of Records) Takie porozumienie powinni Państwo zawrzeć po uprzednich ustaleniach z Państwa uczelnią macierzystą oraz uczelnią goszczącą. Państwa koordynator programu Erasmus pomoże w wyjaśnieniu, jakie zajęcia podczas studiów częściowych zostaną uznane na Państwa uczelni macierzystej.

Inicjatywy Erasmusa – Partner i osoby kontaktowe w ważnych kwestiach

Inicjatywy Erasmusa są dla Państwa ważnymi partnerami, którzy wspierają Państwo podczas uczestnictwa w programach wymiany Sokrates/Erasmus. Ze względu na swoją przynależność do programu Sokrates/Erasmus, większość szkół wyższych na terenie Niemiec posiada takie inicjatywy, które współpracują ze sobą, tworząc sieć za pośrednictwem Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej- Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD).

Na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie (Technische Universität Dresden/ TUD) Inicjatywa Erasmusa istnieje od 1999. Jej intencją jest wspieranie zagranicznych studentów w wyjaśnianiu ich pytań i problemów, ułatwienie zaadoptowania się w nowym środowisku, wspieranie nawiązywania kontaktów pomiędzy studentami zagranicznymi i niemieckimi, pielęgnacja żywej wymiany doświadczeń i informacji itd.

Wizyta na stronie internetowej lub odwiedzenie Inicjatywy Erasmusa na miejscu, np. podczas jednego z organizowanych przez nią międzynarodowych wieczorów, dostarczy z pewnością wielu ciekawych bodźców oraz pomoże w przezwyciężeniu pierwszych trudności.


Dobra znajomość języka niemieckiego– warunek odbycia częściowych studiów

Aby wymiana interkulturalna mogła jednak w ogóle funkcjonować, potrzebują Państwo niezbędne ku temu „narzędzie”, którym jest dostateczna znajomość języka niemieckiego. Podstawą dla odbycia częściowych studiów w Niemczech jest dobra znajomość języka niemieckiego. Wszystkie wykłady, seminaria i ćwiczenia odbywają się w języku niemieckim, tak że uczęszczanie na kursy językowe w kraju ojczystym często nie wystarcza, by sprostać oczekiwaniom językowym na miejscu.

Jednak także i w tym przypadku zwrócić się mogą Państwo o pomoc do wybranej przez Państwo uczelni. Dzieki ofercie kursów językowych w szkołach wyższych mogą Państwo rozwijać swoje umiejętności językowe, czyniąc swój pobyt za granicą jeszcze łatwiejszym i nieskomplikowanym. Mimo to godne polecenia jest zasięgniecie niezbędnych informacji w tym zakresie bezpośrednio i odpowiednio wcześnie na Państwa przyszłej uczelni niemieckiej, jeszcze przed rozpoczęciem studiów. Oczywiście istnieje także możliwość odbycia odpłatnego kursu języka niemieckiego przygotowującego do studiów, jeszcze przed rozpoczęciem semestru. Korzystną alternatywą jest towarzyszące studiom kształcenie językowe, oferowane przez poszcególne uczelnie. Odbywa się ono podczas trwania semestru i jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest tu uczestnictwo w teście wstępnym. Dzieki niemu zostanie Państwu przydzielone miejsce w grupie językowej dostosowanej do Państwa poziomu. Informacje o terminie testu kwalifikacyjnego otrzymają Państwo wraz z dokumentacją dotyczącą imatrykulacji.

Kompletowanie dokumentacji związanej z ubieganiem się o miejsce studiów (Bewerbungsunterlagen)

Po zasięgnięciu informacji na temat istniejących kooperacji i partnerów Państwa uczelni macierzystej oraz po dokonaniu wyboru uczelni poza granicami kraju, muszą Państwo już tylko skompletować dokumentację, związaną z ubieganiem się o miejsce studiów.

Państwa kompletne dokumenty powinny zostać wysłane w terminie i w pisemnej formie do odpowiedniego Działu Współpracy Międzynarodowej opiekującego się obcokrajowcami (Akademisches Auslandsamt/ AAA). Dzięki temu zaoszczędzą Państwo czas i mogą liczyć na szybsze rozpatrzenie Państwa wniosków. Polecamy skontaktowanie się odpowiednio wcześnie z wybraną przez Państwo uczelnią goszczącą w celu zasięgnięcia informacji na temat wymaganych dokumentów i terminów, których należy dotrzymać, bowiem dokumentacja, która nie dotrze do uczelni we właściwym czasie, nie będzie uwzględniana. Niezbędne informacje na ten temat znajdą Państwo na stronach internetowych poszczególnych uczelni.

Ubieganie się o miejsce studiów częściowych na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie (Technische Universität Dresden/ TUD) powinno składać się z następujących części:

  • Formularz wnioskowy / formularz wnioskowy ECTS
  • Plan studiów
  • Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim
  • Zaświadczenie o zgłoszeniu się na kurs przygotowawczy TUDIAS

Składanie wniosków o stypendia

Obok ubiegania się o miejsce studiów na niemieckiej uczelni mogą się Państwo starać także o wsparcie poprzez przyznanie środków stypendialnych. Jako że nie mogą się Państwo jako studenci zagraniczni ubiegać o przyznanie środków w ramach BaföG (finansowanie studiów zgodnie z postanowieniami federalnej ustawy stypendialnej), mogą Państwo liczyć na wsparcie uczelni podczas ubiegania się o stypendia. Niestety nie każdej osobie ubiegającej się o stypednium może ono zostać przyznane, ponieważ środki na ten cel są ograniczone. Mimo to powinni się Państwo o te możliwości wsparcia starać. Zaleca się złożenie wniosku o takie stypendium będąc jeszcze w swoim ojczystym kraju. Przesłanie dokumentacji odpowiednio wcześnie jest także w tym przypadku zaletą, ponieważ muszą się Państwo liczyć z przeciętnie około sześciomiesięcznym okresem rozpatrywania wniosków. Taki wniosek mogą Państwo złożyć tylko wtedy, gdy Państwa szkoła wyższa jest uczelnią partnerską wybranej przez Państwo uczelni goszczącej.

 
Tę stronę ostatnio edytowano 14 maj 2006, 15:39.