Pl Planowanie studiów w Dreźnie

Z Study in Dresden

Planowanie i przygotowywanie studiów za granicą

Podstawą udanego pobytu za granicą, zarówno w ramach jednolitych studiów magisterskich jak i studiów częściowych, jest dokładne planowanie tego pobytu z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. Godne polecenia jest planowanie studiów za granicą w kraju ojczystym około jednego semestra przed ich rozpoczęciem.

Życie i studiowanie w Dreźnie jest gwarancją ciekawie spędzonego czasu. Dobre organizacyjne przygotowanie się do tego pobytu pozwoli Państwu lepiej wykorzystać czas na miejscu i zaoszczędzić sobie dodatkowych trudności, problemów oraz nerwów.

Główna część przygotowań do studyjnego pobytu w Dreźnie może i powinna zostać zrealizowana jeszcze przed Państwa wyjazdem. Do ważnych puntów tych przygotowań należeć będą m.in. poszukiwanie mieszkania oraz możliwości finansowania studiów oraz formalności związane z samym wyjazdem. Poniżej znajdą Państwo pomocne informacje i wskazówki, dotyczące najważniejszych punktów planowania pobytu studyjnego za granicą oraz ich organizacyjnej i formalno-biurokratycznej strony.

Przed przystąpieniem do poszukiwań pokoju w akademiku lub samodzielnego mieszkania polecamy wyjaśnienie jakie wymogi, związane z przyjazdem, powinni Państwo spełniać. Także w tym przypadku warto zarezerwować na załatwienie tych formalności wystarczającą ilość czasu, by móc dochować terminów nadsyłania odpowiednich wniosków oraz dokumentacji.

Formalności oraz przygotowania związane z przyjazdem

Zgodnie z wdrożoną w Niemczech pierwszego stycznia 2005 roku nową ustawą imigracyjną (Einwanderungsgesetz), jako mieszkańcy kraju Unii Europejskiej z reguły nie potrzebują Państwo wizy. Ustawa ta reguluje także na nowo zarządzenia obowiązujące dla obcokrajowców, odbywających w Niemczech jednolite studia magisterskie lub studia częściowe.

Należy pamiętać, że brak obowiązku posiadania wizy w przypadku przynależności do Unii Europejskiej nie zwalnia z obowiązku meldunkowego na okres studiów. Na terenie Saksonii należy się zameldować najpóźniej 14 dni po przyjeździe. Formalność tę można załatwić w odpowiednich urzędach meldunkowych (Einwohnermeldestellen) lub biurach, wzgl. urzędach d.s. obywatelskich (Bürgerbüros) w nowym miejscu zamieszkania.

Jeśli planują Państwo pobyt w Niemczech, lecz nie pochodzą z kraju należącego do Unii Europejskiej, są Państwo objęci obowiązkiem posiadania wizy na okres pobytu. Oznacza to dla Państwa konieczność odwiedzenia w Państwa kraju instytucji, będącej przedstawicielem Niemiec za granicą (deutsche Auslandsvertretung) w celu zasięgnięcia informacji. Po uzyskaniu informacji o otrzymaniu miejsca studiów na jednej z niemieckich uczelni (Zulassungsbescheid), mogą Państwo złożyć wniosek o wizę studencką (Visum für Studienzwecke). Inne dokumenty, które należy w tym celu przedstawić, to: zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym oraz rodzaju finansowania studiów na okres ich trwania.

Kompletna dokumentacja zostanie następnie rozpatrzona i po otrzymaniu zgody niemieckiego Urzędu d.s. Obcokrajowców (Ausländerbehörde) otrzymają Państwo wizę studencką. Jeśli nie otrzymali Państwo jeszcze informacji o przyznaniu miejsca studiów na niemieckiej uczelni lub nie podjęli Państwo ostatecznej decyzji, powinni się Państwo ubiegać o wizę dla kanydatów ubiegających się o miejsce studiów (Visum für Studienbewerbung).

Czas ważności tej wizy jest ograniczony do 3 miesięcy. Po otrzymaniu miejsca studiów, wiza ta może zostać przekształcona w pozwolenie na pobyt w celu studiowania (Aufenthaltsbewilligung für Studienzwecke). W żadnym razie nie mogą Państwo wjechać z wizą turystyczną (Touristenvisum), ponieważ wiza ta nie może zostać przekształcona w Niemczech na wizę studencką.

Lepszą orientację w tej kwestii umożliwi Państwu przygotowana przez nas lista Państw, których mieszkańcy zobowiązani są do posiadania wizy (Visumspflicht). Nowe państwa członkowskie, które wstąpiły do UE 01.05.2004, podlegają tzw. ustaleniom przejściowym (Übergangsbestimmungen), zawierającym ograniczenia w odniesieniu do ustawy o swobodnym przemieszczaniu się i prawie do podejmowania pracy na terenie UE (Freizügigkeit). Bliższe informacje na temat tej ustawy mogą Państwo uzyskać od Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Auswärtiges Amt/ AA) lub placówek dyplomatycznych i innych instytucji będących przedstawicielstwami Niemiec w Państwa kraju.

Mimo braku obowiązku posiadania wizy w przypadku nowych krajów członkowskich UE, należy mimo to złożyć wniosek o wizę studencką w niemieckich placówkach zagranicznych. Także w tym przypadku nie jest możliwe złożenie wniosku o wizę studencką już po przyjeździe na miejsce. Wyjątkiem są regulacje prawne dotyczące obywateli Stanów Zjednoczonych i Szwajcarii, którzy mogą złożyć wniosek o udzielenie wizy studenckiej dopiero po przybyciu do Niemiec.

Konieczność poświadczenia sposobu finansowania studiów (Finanzierungsnachweis)

Jeśli potrzebują Państwo wizę na studia w niemieckiej szkole wyższej, mają Państwo tym samym obowiązek poświadczenia sposobu finansowania swoich studiów (Finanzierungsnachweis).

Takie zaświadczenie służy nie tylko urzędom jako podstawa do wydania wizy, lecz także dla samych Państwa. Studia na niemieckiej uczelni muszą być w dużej mierze finansowane samodzielnie, dlatego świadomość stabilnej sytuacji finansowej pozwoli Państwu na bardziej efektywne i bezstresowe wykorzystanie okresu studiów. Dzięki temu mogą Państwo lepiej skorzystać z oferowanych podczas studiów możliwości nauki, nie będąc zmuszonym do spędzenia większości czasu na pracy zarobkowej.

Oczywiście mogą Państwo próbować podejmować prace dorywcze, lecz możliwości w tym zakresie są ograniczone. Poza tym dla osób, przebywających w Niemczech na podstawie wizy studenckiej, obowiązują specjalne uregulowania prawne w zakresie podejmowania pracy zarobkowej. W wielu przypadkach konieczne jest tym celu posiadanie pozwolenia na pracę (Arbeitserlaubnis), o które należy wnioskować w Urzędzie d.s. Obcokrajowców (Ausländerbehörde).

Zapewniając sobie dobre finansowanie studiów jeszcze przed ich rozpoczęciem, mają Państwo szansę uzyskania możliwie największych korzyści z pobytu studyjnego oraz nauki. Bądź co bądź miesięczne koszta utrzymania studenta w Dreźnie wynoszą 550 EUR, leżąc poniżej przeciętnej wydatków na ten cel w innych krajach związkowych Niemiec. Zaleca się więc przyjęcie tej sumy za podstawę minimalnej kalkulacji w celu przedstawienia zaświadczenia o zabezpieczeniu finansowym na cały pobyt studyjny. Oznacza to konieczność wykazania posiadania sumy 3.300 EUR na semestr.

Jeśli nie są Państwo w stanie spełnić tego warunku, istnieje możliwość uzyskania poręczenia (Bürgschaft). Chodzi tu o poręczenie mieszkającej w Niemczech osoby, która musi przyjąć wobec Państwa nieograniczone zobowiązania oraz nieodwołalne poręczenie bankowe.

Bez poświadczenia zdolności finansowej w w. wym. zakresie nie otrzymają Państwo wizy studenckiej, dlatego tak istotne jest załatwienie tej formalności jeszcze przed złożeniem wniosku o wizę studencką. Orientowanie się w tym przedziale wydatków podczas finansowego zabezpieczenia studiów zaleca się także studentom nie objętym obowiązkiem posiadania studenckiej wizy.

Możliwości wsparcia za pośrednictwem niemieckich stypendiów oraz fundacji są możliwe tylko w ograniczonym zakresie, dlatego na pewno warto zasięgnąć informacji na temat możliwości dofinansowania pobytu studyjnego w Niemczech także w kraju ojczystym.

Ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe

Kolejną ważną formalnością, związaną z Państwa pobytem studyjnym w Niemczech, której należy dopełnić, jest ubezpieczenie zdrowotne ( Krankenversicherung). W tym przypadku także zachodzi rozróżnienie między mieszkańcami należącymi i nie należącymi do Unii Europejskiej. Jeśli kraj, z którego Państwo pochodzą, należy do UE, powinni Państwo żądać od Państwa ubezpieczyciela zdrowotnego zaświadczenie ubezpieczenia UE, nazywane także w skrócie E 128 lub E 111. Po Państwa przyjeździe powinni Państwo wybrać miejscowego państwowego ubezpieczyciela zdrowotnego (gesetzliche Krankenversicherung) i zameldować się na podstawie w. wym. zaświadczenia. Podczas meldunku otrzymają Państwo zaświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia (Versicherungsnachweis) w niemieckiej kasie chorych.

Z tym zaświadczeniem powinni się Państwo zwrócić do Działu Współpracy Międzynarodowej (Akademisches Auslandsamt) odpowiedzialnego za opiekę nad studentami zagranicznymi oraz za międzynarodowe kooperacje z innymi uczelniami przy Państwa uczelni goszczącej, w celu dopełnienia pozostałych formalności meldunkowych. Bez zaświadczenia o posiadaniu ubezpieczenia zdrowotnego nie będą mogli Państwo uzyskać imatrykulacji w żadnej z niemieckich uczelni.

Studenci, nie pochodzący z krajów członkowskich UE powinni ubezpieczyć się w jednej z niemieckich państwowych kas chorych (gesetzliche Krankenkasse) samodzielnie, co wiąże się z kosztem ok. 55 EUR miesięcznie. Ukończenie 30-tego roku życia obliguje Państwo do zawarcia pełnego ubezpieczenia zdrowotnego (Krankenvollversicherung) dla studentów w uznanej prywatnej kasie chorych. Ubezpieczenie zdrowotne na czas podróży (Reisekrankenversicherung), zawarte w kraju ojczystym, jest uznawane tylko przez okres pierwszych trzech miesięcy pobytu. Ponadto należy pamiętać o tym, że w przypadku choroby wszelkie koszta muszą być najpierw wyłożone z własnej kieszeni, zanim nastąpi rozliczenie z ubezpieczycielem.

Rezerwacja pokoju w Niemczech jeszcze przed wyjazdem z kraju ojczystego

Po pomyślnym dopełnieniu wszelkich formalności, związanych z przyjazdem do Niemiec, pozostaje już tylko zatroszczenie się o znalezienie właściwego mieszkania. W tym celu powinni się Państwo udać do Studentenwerku w Dreźnie (Studentenwerk Dresden), do którego głównych zadań należy właśnie dysponowanie miejscami w domach studenckich zarówno dla studentów z Niemiec, jak i z zagranicy.

Formularze, za pomocą których mogą Państwo wnioskować o przyznanie pokoju w akademiku, znajdą Państwo na stronie internetowej Studentenwerku. Niektóre szkoły wyższe, w tym także Uniwersytet Techniczny w Dreźnie, przesyłają druk takiego wniosku listownie, wraz z zawiadomieniem o przyznaniu miejsca na studiach. Wniosek ten należy wypełnić i odesłać na adres Studentenwerku.

Otrzymując potwierdzenie przyznania miejsca w akademiku, mogą się Państwo cieszyć posiadaniem własnego pokoju w jednym z 35 drezdeńskich akademików. Ponad połowa domów studenckich jest nowocześnie odnowiona, zapewniając komfort mieszkania w kameralnych grupach sąsiedzkich (nazywanych w Polsce potocznie „segmentami”) oraz wiele możliwości spędzania wolnego czasu i uprawiania sportu. W domach studenckich mają Państwo także bezpośredni dostęp do szybkiego łącza internetowego. Bezpośrednio w akademikach znajdują się również niejednokrotnie kluby studenckie. We wniosku wymienione są różne możliwości i formy mieszkania w domach studenckich, jak np. pokoje jedno- i dwuosobowe w większych grupach studenckich (segmentach), bądź apartamenty.

W akademikach Drezdeńskiego Studentenwerku mieszka na terenie Drezna 5.692 jego podopiecznych studentów, co stanowi obecnie 14% wszystkich studiujących – fakt, który potwierdza wysoką jakość mieszkania w domach studenckich. Osoby preferujące mieszkanie samodzielne z pewnością znajdą odpowiednie mieszkanie na terenie Drezna. Mieszkania i pokoje w grupach studentów, wspólnie je wynajmujących (Wohngemeinschaften) są dostępne w wystarczających ilościach, będąc niedrogą i popularną formą mieszkania. Oferty i zapytania znajdą Państwo na terenie kampusu uniwersyteckiego lub w regionalnych czasopismach, jak np. SAX i Dresdner, lub w niezależnej gazecie studenckiej na terenie Saksonii ad rem.

Jeśli nie ubiegali się Państwo o miejsce w domach studenckich i nie znaleźli jeszcze odpowiedniego mieszkania, korzystne w cenie możliwości mieszkania znajdą Państwo w przejściowej fazie poszukiwań w drezdeńskich schroniskach. W każdym razie i w tym przypadku Studentenwerk Dresden będzie służył Państwu pomocą, dokładając wszelkich starań, by znaleźć dla Państwa odpowiednie miejsce w domu studenckim.

 
Tę stronę ostatnio edytowano 14 maj 2006, 15:51.